Acacia it รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

อัพเดทตำแหน่งงานล่าสุด วันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
จำนวน
คุณสมบัติ
1.
                    UC hous maid
5
View
 •  

  เพศ : หญิง อายุ : 30-40
  วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด
  ประสบการณ์การทํางาน : มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานแม่บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : -

  ทักษะอื่นๆ
  -

  ลักษณะงาน
  - ดูแลเรื่องความสะอาดของศูนย์บริการ
  - จัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้

   
  2.
                      Onsite CE
  3
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 20-35
  วุฒิการศึกษา : ปวส-ปริญญาตรี
  ประสบการณ์การทํางาน : 2-3 ปี
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ดี

  ทักษะอื่นๆ
  เพศ ชาย
  มีรถยนต์เป็นของตนเอง
  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ HW/SW
  ใจรักในงานบริการ

  ลักษณะงาน
  Onsite Service
  Report Making
  งาน Project ต่างๆ
  ประจำที่ WFH-ศรีสะเกตุ

   
  3.
                      Onsite IPG
  2
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25
  วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
  ประสบการณ์การทํางาน : n/a
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : มีความรู้ด้าน Computer และ Electronic

  ทักษะอื่นๆ
  1.มีทักษะความรู้และชำนาญด้านช่าง ทั้ง hardware,Software , Computer ,

  2.มีทักษะความรู้และชำนาญ network พื้นฐาน

  ลักษณะงาน
  1.รับ Case onsite ประจำวันจาก Admin และเข้าให้บริการลูกค้า
  2.รีบเร่งเำเนินการ กรณีเคสเร่งด่วน (4hr respond ,6hr uptime) อย่างทันทวงที
  3.อยู่ Standby ตามวันที่ได้รับมอบหมาย
  4.อะไหล่ที่เบิกออกมา จะต้องรีบดำเนินการคืนตามวันที่กำหนด ยกเว้นมีเหตุที่ต้องคืน ช้าโดยจะต้องได้รับอนุมัติ จากบริษัทคู้ค้าก่อน
  5.ก่อนเข้า onsite ลูกค้าก่อนเข้าดำเนินการ
  6.หากเข้าดำเนินการแล้ว update สถานะ System hybrid
  7.เข้าดำเนินการแล้ว ให้เขียน CSO Reportวิธีการแก้ไขและให้ ลูกค้าเซ็นกำกับ
  8.CSO report ถ่ายรูปส่ง Admin ดำเนินการส่งเอกสารตัวจริงในวันถัดไป

   
  4.
                      Cashier
  1
  View
 •  

  เพศ : หญิง อายุ : 20-35
  วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาปวส.หรือปริญญาตรีในสาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทํางาน : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : การใช้งาน Microsoft Office, ระบบ Internet

  ทักษะอื่นๆ
  - มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร
  - มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
  - มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือ การทำงานเป็นทีม
  - มีทักษะและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  - พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษคล่อง

  ลักษณะงาน
  1) ติดตามลูกค้าให้มารับเครื่องที่ซ่อมเสร็จคืนด้วยการโทรแจ้ง หรือออกจดหมาย
  2) Booking ขนส่งลงในระบบเพื่อส่งเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆให้กับลูกค้าหรือ HP สาขาต่างๆ
  3) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัทในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนหรือข้อซักถามของลูกค้า
  4) จัดทำสรุปรายงานให้บริการลูกค้าในแต่ละวันส่งให้ผู้บังคับบัญชา
  5) ออกใบเสร็จให้กับลูกค้ากรณีมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม
  6) รวบรวมเอกสารต่างๆรวมทั้งใบเสร็จส่งให้กับทางแผนกการเงิน

   
  5.
                      Onsite Customer Engineer
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 25
  วุฒิการศึกษา : ปวช , ปวส , ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และ คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์การทํางาน : มีทักษะด้านงานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ 1 ปีขึ้นไป
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : HW & SW,MS Office , Windows

  ทักษะอื่นๆ
  ต้องมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองและมีใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ

  ลักษณะงาน
  รับงานที่แอดมินจ่ายให้ทำและทำให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมายไว้เป็นอย่างดี พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนของส่วนงานที่สังกัดอยู่อย่างเต็มใจและไม่มีเงื่อนไข

   
  6.
                      Inventory & Logistic Administrator
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 20 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  ประสบการณ์การทํางาน : -ประสบการณ์งานด้านแอดมินหรือคลังสินค้า
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ใช้คอมพิวเตอร์และ MS Office ได้ดี

  ทักษะอื่นๆ
  -มีความรับผิดชอบสูง
  -อยู่ในกฏระเบียบของบริษัท
  -ใช้คอมพิวเตอร์และ MS Office ได้เป็นอย่างดี
  -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับบุคคลภายในและภายนอก
  -มีความตรงต่อเวลา
  -สามารถแก้ปัญหาได้ดี

  ลักษณะงาน
  -ควบคุม stock non hp สำหรับศูนย์บริการต่างจังหวัด
  -เบิกจ่ายอะไหล่/รับอะไหล่เสีย/เคลม ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
  -ปิดงานและอัพเดทเคสในระบบในส่วนงานที่รับผิดชอบ
  -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
  -บันทึกข้อมูลและสรุป report ตามที่ได้รับมอบหมาย
  -Backup ทีมในกรณีฉุกเฉิน

   
  7.
                      Messenger
  1
  View
 •  

  เพศ : ชาย อายุ : 20
  วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  ประสบการณ์การทํางาน : ประสบการณ์ด้านงานส่งสินค้า
  รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ : ใช้คอมพิวเตอร์ได้

  ทักษะอื่นๆ
  -มีความรักในงานด้านส่งสินค้า โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ
  -มีความตรงต่อเวลา
  -สามารถจัดการเวลาตัวเองได้ดี
  -มีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์

  ลักษณะงาน
  1.รับ-ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าให้ทันตามวันเวลาที่กำหนด
  3.ติดตั้งสินค้าค้าให้สามารถพร้อมใช้งานได้ทันที
  4.บันทึกรายงานการส่งสินค้าให้สมบูรณ์ครบถ้วน
  5.ส่งเอกสารรายงานการส่งสินค้าคืนส่วนกลางให้ครบถ้วน
  6.มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและงาน