ตำแหน่ง / เงินเดือนที่ต้องการ

**ตำแหน่ง
**เงินเดือนที่ต้องการ

ข้อมูลส่วนตัว

**ชื่อ-สกุล ภาษาไทย
**ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
**ชื่อเล่น
**อายุ
**ว/ด/ป ค.ส. เกิด
**สถานที่เกิด
**สัญชาติ
**เชื้อชาติ
**ศาสนา
**ส่วนสูง
**น้ำหนัก
**กรุ๊บเลือด
ตำหนิ
**เบอร์โทรศัพท์
เบอร์บ้าน

ข้อมูลทั่วไป

**ที่อยู่ปัจจุบัน
**ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
**เลขที่บัตรประชาชน
**วันออกบัตร
**วันหมดอายุ
**ออกให้ ณ อำเภอ
**จังหวัด
เลขที่บัตรประกันสังคม
เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียถาษี
ออกให้ ณ
ใบขับขี่
**สถานะความเป็นอยู่
**สถานะครอบครัว
กรณีแต่งงาน
คู่สมรสมีรายได้หรือไม่
ชื่อคู่สมรส
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
จำนวนบุตร
จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา
จำนวนบุตรอายุเกิน 21 ปี
**ชื่อบิดา
อายุ
อาชีพ
**ชื่อมารดา
อายุ
อาชีพ
**สถานะทางราชการทหาร

**ข้อมูลด้านการศึกษา

ระดับประถมศึกษา
สถาบัณ
จังหวัด
วุฒิที่ได้รับ/วิชาที่ศึกษา
ปีการศึกษา จาก
ถึง
ระดับมัธยมศึกษา
สถาบัณ
จังหวัด
วุฒิที่ได้รับ/วิชาที่ศึกษา
ปีการศึกษา จาก
ถึง
ระดับอาชีวะศึกษา [ปวช]
สถาบัณ
จังหวัด
วุฒิที่ได้รับ/วิชาที่ศึกษา
ปีการศึกษา จาก
ถึง
ระดับอนุปริญญา [ปวส]
สถาบัณ
จังหวัด
วุฒิที่ได้รับ/วิชาที่ศึกษา
ปีการศึกษา จาก
ถึง
ระดับปริญญาตรี
สถาบัณ
จังหวัด
วุฒิที่ได้รับ/วิชาที่ศึกษา
ปีการศึกษา จาก
ถึง
ระดับอื่นๆ
สถาบัณ
จังหวัด
วุฒิที่ได้รับ/วิชาที่ศึกษา
ปีการศึกษา จาก
ถึง

**ข้อมูลประวัติการทำงาน

1.) ชื่อสถานประกอบการ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เดือนสุดท้ายที่ลาออก
เหตุผลที่ลาออก
ระยะเวลาการทำงาน จาก
ถึง
ลักษณะงาน
2.) ชื่อสถานประกอบการ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เดือนสุดท้ายที่ลาออก
เหตุผลที่ลาออก
ระยะเวลาการทำงาน จาก
ถึง
ลักษณะงาน
3.) ชื่อสถานประกอบการ
ตำแหน่ง
เงินเดือน
เดือนสุดท้ายที่ลาออก
เหตุผลที่ลาออก
ระยะเวลาการทำงาน จาก
ถึง
ลักษณะงาน

**ความสามารถพิเศษ / อื่นๆ

บุคคลซึ่งไม่ใช่ญาติที่ทราบประวัติของท่าน และบริษัทสามารถสอบถามได้ Personal other than relatives can be contacted.
ชื่อ
ความสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ประเภทภาษา
- ภาษาไทย
การพูด
การเข้าใจ
การอ่าน
การเขียน
- ภาษาอังกฤษ
การพูด
การเข้าใจ
การอ่าน
การเขียน
ความสามารถพิเศษ
การพิมพ์
ไทย กี่คำ
ต่อ 1 นาที
Eng กี่คำ
ต่อ 1 นาที
อื่นๆ
ในตำแหน่งงานที่ต้องค้ำมีการค้ำประกัน
ในการปฎิบัติงานที่ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ในการปฎิบัติงาน ที่ต้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ตามความเหมาะสม
ในการปฎิบัติงาน ที่ต้องให้ท่ายย้ายไปยังสถานที่ตามความเหมาะสม
บุคคลในบริษัทฯ ที่ท่านรู้จักคุ้นเคย ชื่อ
ชื่อ
ความสัมพันธ์
ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ได้ในวันที่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการว่าจ้างที่ ตกลงนั้นเป็นอันโมฆะทันที
I believe that all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false information willfully given shall be sufficient reason to dismiss me from the service.